News Lifetek, Author at Phần mềm quản lý sản xuất - quản lý nhân sự - quản lý khách hàng